Projektről - pályázati dokumentum

A kedvezményezett neve: Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A projekt címe: A Debreceni Vízmű Zrt szemléletformáló akciója
A szerződött támogatás összege: 92 323 000 Ft
Összköltség: 92 323 000 Ft
Támogató alap: KOHÉZIÓS ALAP

A projekt tartalmának bemutatása

A Debreceni Vízmű Zrt. a régión belül meghatározó közszolgáltató, együttműködik környezetével és javítja a fogyasztói elégedettséget. Jelen projekt által a Zrt. célja a lakosság felé szemléletformáló programok megvalósítása a környezettudatosság széleskörű elterjesztése érdekében, ezen belül pedig a következő fő üzenetek egyértelműsítése:
-a települési vízszolgáltatás kapcsán a közmű hálózat működtetése és a vezetékes ivóvíz fogyasztása az egyetlen fenntartható alternatíva;
-a szennyvíztisztítás nélkülözhetetlen a vizeink jó állapotának megőrzése, fenntarthatósága, a vízbázisok, illetve környezetünk védelme szempontjából; a víztakarékosság, a felelős vízhasználat tudatosítása, ösztönzése fontos a lakosság körében.

Jelen szemléletformáló projekt által a teljes szolgáltatási terület lakosságából aktívan elérni kívánt célcsoport 15.400 fő, amely a teljes lakosság 4,99%-a, továbbá a projekt által elérni kívánt passzív célcsoport tervezett száma 51.000 fő. A projekt tematikája a lakosság egyéni, fenntartható vízfogyasztására irányuló áttérésének ösztönzésére, a közműszolgáltatás valódi értékének és az ivóvíz felhasználás problémáinak és a megoldási módok felismerésére, továbbá a környezettudatos szennyvízelvezetés és -kezelés valamint szennyezés megelőzés bemutatására, valamint az odafigyelést vagy kisebb pénzügyi ráfordítást igénylő megtakarítási lehetőségek megismertetésére épül. A projekt keretében megvalósuló valamennyi tevékenységet és azok kommunikációját a környezet- és klímatudatosság jegyében bonyolítja le a Debreceni Vízmű Zrt., illetve kiemelt figyelmet fordít a képződő hulladékmennyiség minimalizálására és az energiatakarékosságra is. A pályázatban szereplő beszerzések a környezet-/klímatudatossági szempontok figyelembe vételével kerülnek lefolytatásra. A projekt tevékenységek a szolgáltatási terület több települését is érintik, melyek például Debrecen, Nyíradony, Vámospércs, Hajdúsámson, Létavértes, Biharkeresztes, Derecske, Mikepércs, Ebes, stb. A megvalósítás során a projektbe bevont szakemberek naprakész és hiteles információkat adnak át a célcsoport számára. A megalapozó, alátámasztó tanulmány szerint kerül megvalósításra a projekt, amely 16 projekt tevékenységet tartalmaz.

Projekt tevékenységek:

1) Tudásszintmérő program kidolgozása, melynek célja a lakosság tudásszintjének felmérése, továbbá a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevők ismeretanyagának fejlesztése és a víziközmű - szolgáltatása jelentőségének hangsúlyozására irányuló, valamint a szemléletformálási tevékenység eredményeként a célcsoportok tudásszintjének előrehaladását mérő program kidolgozása.
2) Oktatási anyag kidolgozása, melynek célja, hogy a szolgáltatási területen élő általános iskolás tanulók ismereteiket bővítsék a felelős vízhasználatról, és a szennyvízcsatorna használatáról.
3) Figyelemfelhívó akciók, melyek célja, a figyelemfelhívás a környezetszennyezés okozta problémákra, a felelősségvállalás szükségességére, arra, hogy mindannyian tudunk tenni a fenntartható jövő érdekében. A tevékenység specifikus célja a célcsoport körében a vezetékes ivóvíz használatának előtérbe helyezése a palackozott vizekkel szemben és a szennyvízcsatorna helyes használatának tudatosítása.
4) Lakossági fórum, melynek keretében tájékoztató megtartása valósul meg a következő témákban: - Debreceni Vízmű Zrt. által üzemeltetett települési szennyvízelvezető rendszer működéséről, működtetéséről, az üzemeltetés, karbantartás és hibaelhárítás feladatairól. A felhasználók tájékoztatása a szennyvízelvezető hálózat működéséről és működtetéséről. A hálózatba kerülő csatorna-idegen anyagok üzemeltetésére gyakorolt negatív, a szolgáltatás díját is befolyásoló hatásainak ismertetése. - A víziközmű rekonstrukciós feladatok jelentőségének ismertetése.
5) Workshop településvezetőknek, melynek célja tájékoztató workshopok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt keretében megvalósuló szemléletformálással érintett település intézményeinek (polgármesteri hivatal, iskolák, óvodák) döntéshozói és munkavállalói számára. Cél a vezetők érzékenyítése az ivóvízzel, csapadékvízzel, illetve szennyvízzel kapcsolatos környezeti és lakossági problémák kapcsán; az ellátásért felelősség ismertetése; a csatornázás fontossága, rácsatlakozási módok, használatának ismertetése, az önkormányzatok egymástól való tanulásra való ösztönzése, szakmai tapasztalatcseréjük támogatása.
6) Workshop gazdasági szereplőknek, mely program célja az érintett települések kiemelt gazdasági szereplőinek érzékenyítése az ivóvízzel, csapvízzel, illetve szennyvízzel kapcsolatos környezeti problémák kapcsán.
7) Tanulmányi versenyek lebonyolítása, melyhez a környezettudatosság széleskörű elterjesztése érdekében szükséges a lakosság, illetve jelen projekttevékenység által a fiatalok szemléletformálását célzó tevékenységek megvalósítása is, mely során a következő fő üzenetek kerülnek előtérbe:
- A települési vízszolgáltatás kapcsán a közmű hálózat működtetése és a vezetékes ivóvíz fogyasztása az egyetlen fenntartható alternatíva; - A szennyvíztisztítás nélkülözhetetlen a vizeink jó állapotának megőrzése, fenntarthatósága, a vízbázisok, illetve környezetünk védelme szempontjából; - A víztakarékosság, a felelős vízhasználat tudatosítása, ösztönzése. Cél a fentiek elérése egy olyan tanulmányi verseny lebonyolításával, ahová kutató munkára alapozott, innovatív módszereket, lehetőségeket bemutató pályamunkák benyújtására nyílik lehetőség. A Debreceni Vízmű Zrt. a pályamunkákat értékeli és a három legjobb pályázatot kiemelt díjazásban részesíti.
8) Médiakampány megválósítása, melynek célja az ivóvízminőség – javító, valamint szennyvízelvezetést és – kezelést célzó feladatok sikeres megvalósításához kapcsolódóan a lakosság ismereteinek bővítése. Az adott projekttevékenységgel célzottan, az adott térség ivóvíz minőségét bemutató, továbbá a takarékos és környezettudatos ivóvíz felhasználás lehetőségeit előtérbe helyező sikeres szemléletformálási marketing kampány lefolytatása. A célcsoport érzékenyítése az ivóvíz-minőséggel, a szennyvíz és a csatorna használattal kapcsolatban. További cél a lakossági eredetű (lakókörnyezetben keletkező vagy azon kívüli) szennyezések megelőzését, illetve környezetterhelések csökkentése.
9) Vízmű-telepek látogatásának biztosítása, melynek célja, hogy az adott településen élők (legyenek azok települési döntéshozók, vagy általános-, vagy középfokú iskolások) felvilágosítása megtörténjen, hogy milyen forrásból, honnan és milyen vízkezeléssel, napi üzemeltetési gyakorlatokkal történik az ellátásuk. Felelősségtudat, tulajdonosi szemléletformálása értékítélet javítás kiemelve más szolgáltatások között az ivóvíz fontosságát, biztonságát, értékét, a tevékenység fontosságát, az abban résztvevők, dolgozók felelősségét, munkájuknak fontosságát, illetve annak segítését. Bemutatásra kerülnek a KEHOP és nem KEHOP forrásból megvalósuló, illetve megvalósult projektek.
10) Speciális vízépítési technológiák bemutatása, melynek célja a szennyvízelvezető hálózattal kapcsolatos szolgáltatói feladatok gyakorlati részének szemléltető bemutatása.
11) Projekt aloladal és facebook oldal létrehozása, mely tevékenység célja az, hogy a programot minél szélesebb körben megismerjék, valamint a lakosság folyamatos tájékoztatást kapjon a program előre haladásáról. A honlap látogatói megismerhetik a projekt egészét, információt kaphatnak arról, hogy mely településeken, milyen programelemek kerülnek lebonyolításra, milyen rendezvények kerülnek megszervezésre, így azok is csatlakozhatnak, akik esetleg előzetesen nem értesültek a projektről, valamint közelebb kerülhetnek egymáshoz a program megvalósítói és a célcsoport.
12) Az ívóvízkészlet felelős használatának bemutatása óvodák, általános iskolásoknak és középiskolások számára. Célja a legkisebbek bevonása abba a nevelő munkába, melynek eredményeként az ivóvízkészlet tudatosan használóvá válik a 3-7 éves korosztály. A kicsik felvilágosítása arról, hogy az ivóvízzel takarékoskodni kell azért, hogy később is legyen mindenkinek megfelelő mennyiségben. A 6-15 éves korosztály felvilágosítása (tudatformálása) arról, hogy az ivóvíz nem kiapadhatatlan készletből származik, hanem olyan természeti kincs, melynek mennyiségi megóvása a jelen nemzedékeink feladata és a 14-19 éves korosztály felvilágosítása (tudat tudatformálása) arról, hogy az ivóvíz nem kiapadhatatlan készletből származik, hanem olyan természeti kincs, melynek mennyiségi megóvása a jelen nemzedékeink feladata.
13) Bemutatóhely kialakítása és működtetésére, melynek célja egy olyan beltéri bemutatóhely kialakítása, melynek a témája célzottan az adott térség ivóvíz minőségének és a szükséges ivóvízminőség-javítási koncepciójának, a takarékos ivóvíz felhasználás lehetőségeinek, illetve a környezettudatos szennyvízelvezetés és -kezelés, valamint szennyezés megelőzés bemutatásához fog kapcsolódnia. A tevékenységgel interaktív módon szeretné Debreceni Vízmű Zrt. a gyakorlati tanulást elősegíteni, a célcsoportot aktívan bevonni.
14) Fesztiválokon való részvétel melynek célja olyan fesztiválokhoz való csatlakozás, mely által sokkal szélesebb körben érhető el a projekt célcsoportja.
15) Rajz, fotó és videópályázat melynek célja, hogy az ivóvízminőség-javító, valamint szennyvízelvezetést és - kezelést célzó feladatok sikeres megvalósításához kapcsolódóan a célcsoport ismereteinek bővítése megvalósuljon. Az adott projekttevékenységgel célzottan, az adott térség ivóvíz felhasználás lehetőségeit előtérbe helyező sikeres szemléletformálási rajz-, és fotó-, és videó pályázat lefolytatása a cél, a célcsoport érzékenyítése az ivóvíz-minőséggel, a szennyvíz és a csatorna használattal kapcsolatban. További cél a lakossági eredetű (lakókörnyezetben keletkező vagy azon kívüli) szennyezések megelőzését, illetve környezetterhelések csökkentése. Kezdeményezésünk célja összeségében, hogy felhívjuk a gyermekek figyelmét a környezettudatosságra, környezetünk megóvására.
16) Tájékoztató kiadvány készítése, melynek céljai a Csapvíz, mint biztonságos, olcsó és elérhető „élelmiszer” ivóvízbiztonság, élvezeti érték és vízminőség jellemzők, belső hálózati hatások bemutatása tájékoztató kiadványokon keresztül. Továbbá a Települési szennyvízelvezető rendszer működésének ismertetése tájékoztató kiadványon keresztül.

A projekt megvalósítása alatt biztosított volt a kötelező nyilvánosság biztosítása is.


A projekt megvalósításának kezdete: 2020.06.12.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.09.30.
A projekt azonosítószáma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00005

Kapcsolat

A projekttel kapcsolatban a lenti elérhetőségen érdeklődhet.

szemleletformalas@debreceni-vizmu.hu